Tài liệu bồi dưỡng HSG

Gửi lên: 20/09/2012 20:28, Người gửi: admin_thcsnvl, Đã xem: 2729
MỘt số bài tập tin học bồi dưỡng HSG lớp 8 PROGRAM VIDU11_3;
{ In đảo ngược các chữ số của N }
Var
N, k: LongInt ;
Begin
Repeat
Write(' Nhap N : ');
Readln(N);
Until (N>0);
Writeln( N, ' duoc in dao nguoc thanh :');
Repeat
k:= N mod 10;
Write(k: 3);
N:=N div 10;
Until N=0;
Readln;
End.

-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU11_13 ;
{ Tính tổng các bình phương các chữ số của số N}
Var
N, T : Longint;
i, j , k : Integer;
St : String[40];
Begin
Write('Nhập số N : '); Readln(N);
Str( N, St );
T:=0;
For i:=1 to Length(St) do
begin
Val ( St[i], j, k );
T:=T+ j*j;
end;
Writeln(' Tong= ', T);
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VID12_1; Tính căn bậc 3 của một số bất kỳ
Var
x : Array[1..20] of Real;
S : Real;
N, i : integer;

FUNCTION Canba( z: Real) :Real;
{ Hàm tính căn bậc ba của z}
Var
F: Real;
Begin
If z=0 then F:= 0;
If z>0 then F:= exp( 1/3*Ln(z) );
If z<0 then F:= - exp( 1/3*Ln(-z) );
Canba:=F ;
End;

BEGIN { vào chương trình chính}
Repeat
Write(' nhap N: ');
Readln(N);
Until ( N>0) and ( N<21);
S:=0;
For i:=1 to N do
begin
Write('nhap x[', i, ']:');
Readln(x[i]);
S:=S + Canba( x[i] );
end;
Writeln(' S= ', S:8:2);
Readln;
END.


-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU12_2;
Var
St : String;
N, i : integer;
FUNCTION Chuthuong( ch: Char):Char;
{ Hàm đổi chữ hoa ra chữ thường}
Var
C: Char;
Begin
If ( ch>='A' ) and ( ch<='Z') then C:=Chr( ord(ch)+32 )
else
C:=ch;
Chuthuong:=C;
End;

BEGIN { vào chương trình chính}
Write(' Nhap chuoi chu hoa St : ');
Readln(St);
N:=Length(St);
For i:=1 to N do St[i]:=Chuthuong( St[i] );
Writeln(' St = ', St);
Readln;
END.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU12_4;
{ Giải phương trình AX+B=0 bằng thủ tục}
Uses Crt;
Var
i, j: integer;

Procedure Giaipt (a, b: Real);
Begin
Writeln('-Giai p.trinh : ' , a:4:1, 'x+' , b:4:1, '=0');
If a<>0 then Writeln(' Nghiem x=', -b/a:4:2)
else
if b<>0 then Writeln(' Vo nghiem')
else
Writeln(' Vo so nghiem');
End;

BEGIN
Clrscr;
Writeln('KET QUA GIAI CAC P.TRINH NHU SAU:');
Giaipt (4.5, 13.5);
For i:=-1 to 1 do
For j:=0 to 2 do Giaipt (i, j);
Readln;
END.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU13_2;
{ Tính diện tích S và chu vi L của HCN theo 2 cạnh a, b}
Var
a,b, S, L: Real;
Procedure TINH( c1, c2: Real ; Var DT, CV: Real);
{ Thủ tục tính diện tích DT va chu vi CV theo hai cạnh c1 và c2}
Begin
DT:=c1*c2;
CV:=2*(c1+ c2);
End;
BEGIN
Write(' Nhap hai canh a, b: ');
Readln(a,b);
TINH(a, b, S, L);
Writeln('Dien t¡ch= ', S:4:1);
Writeln('Chu vi = ', L:4:1);
Readln;
END.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU13_7;
{ Tính N! bằng đệ qui}
Var
N : Byte;
Function Gt( k : Byte) : Real;
{ Hàm tính k! bằng đệ qui}
Begin
If k=0 then Gt:= 1
else
Gt:= k* Gt(k-1);
End;
BEGIN
Repeat
Write(' Nhap N: ');
Readln(N);
Until N>0;
Writeln( N, ' != ', Gt(N):0:0 );
Readln;
END.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU13_8;
{ Tính số Fibonaci thứ N }
Var
N : Integer;
Function Fibo( k : Integer) : Integer;
{ Ham tinh so Fibonaci thu k bang de qui}
Begin
If k=0 then Fibo:= 1
else
if k=1 then Fibo:=1
else
Fibo:=Fibo(k-1) + Fibo( k-2);
End;
BEGIN
Write(' Nhap N: ');
Readln(N);
Writeln( ' So Fibo thu ', N, ' = ', Fibo(N) );
Readln;
END.

-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU61;
{ Đổi tiền }
Var
N, st5, st2, st1, sodu : LongInt;
Begin
Write(' Nhap so tien : '); Readln(N);
st5 := N div 5;
Sodu := N mod 5;
st2 := Sodu div 2;
st1 := Sodu mod 2;
Writeln(' KET QUA DOI TIEN LA :');
Writeln(' So to 5d = ', st5);
Writeln(' So to 2d = ', st2);
Writeln(' So to 1d = ', st1);
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU62; {kiểm tra số chẵn lẻ}
Var
N : Integer;
Begin
Write('Nhap so N :'); Readln(N);
If Odd(N) = TRUE then write(N, ' La so le')
else
write(N, ' La so chan');
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU64 ; Tìm mã ký tự phím gõ
Uses CRT;
Var
k : Byte;
Begin
CLRSCR;
Writeln('Nhap so 0 de ket thuc chuong trinh !');
Repeat
Write(' Nhap ma cua ky tu : '); Readln(k);
Writeln(' Ky tu co ma ', k, ' la ' , Chr(k) );
Until k=0;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU65; đổi chữ hoa thành thường và chữ thường thành hoa
Var
ch, ch1 : Char;
Begin
Write(' Nhap mot ky tu :'); Readln(ch);
If (ch>='A') and ( ch<='Z') then ch1:=Chr( Ord (ch)+32)
else
ch1:= Upcase(ch);
Writeln( ch, ' doi thanh ' , ch1);
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU66;
{Tính diện tích và chu vi tam giác theo 3 cạnh}
Var
a, b, c, P, S : Real;
Tgiac: Boolean;
Begin
Write(' Nhap 3 canh cua tam giac : ');
Readln(a, b, c);
Tgiac:= (a>0) and (b>0) and (c>0) and
(a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a);
If Tgiac= FALSE then
Writeln(' Khong phai ba canh cua tam giac !')
else
begin
P:=(a+b+c)/2;
S:= Sqrt( P*(P-a)*(P-b)*(P-c) );
Writeln(' chu vi = ' , 2*P:10:2);
Writeln(' dien tich = ' , S:10:2);
end;
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU81;
{ Tìm Max của hai số }
Var
a, b, max : Real;
Begin
Write(' Nhap a va b :');
Readln(a,b);
Max :=a ;
If Max < b then Max:=b ;
Writeln(' So lon nhat la: ' , Max:6:2);
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU82;
{ Phân loại sinh viên }
Var
Ho_ten: String[18];
DTB: Real;
Loai: String[6];
Begin
Write('Nhap ho va ten :');
Readln(Ho_ten);
Write('Nhap diem trung binh :');
Readln(DTB);
{ phan loai theo DTB }
If DTB< 5 then Loai:='Kem';
If (DTB>= 5) and (DTB<7) then Loai:='Tbinh';
If (DTB >= 7) and (DTB< 9) then Loai:='Kha';
If DTB >= 9 then Loai:='Gioi';
Writeln(Ho_ten, #32 , DTB:4:1 , #32 , Loai);
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU83;
{ Giải phương trình bậc 2 với hệ số a khác 0 }
Var
A, B, C, Delta, X1, X2 : Real;
Begin
Repeat
Write( ' Nhap he so A khac khong :');
Readln(A);
Until A<>0;
Write( ' Nhap cac he so B, C: ');
Readln(B, C);
Delta:=B*B - 4*A* C;
If Delta < 0 then Writeln( ' Ptrinh vo nghiem ! ');
If Delta = 0 then
begin
X1:=-B/(2*A);
Writeln(' Co ng. kep X1=X2 = ' , X1:8:2);
end;
If Delta > 0 then
begin
X1 := (-B+ Sqrt(Delta) ) / (2*A);
X2 := (-B - Sqrt(Delta) ) / (2*A);
Writeln('Co hai nghiem :');
Writeln('X1= ' , X1:8:2);
Writeln('X2= ' , X2:8:2);
end;
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU86;
{ Tính căn bậc ba của x }
Var
x, y : Real;
Begin
Write(' Nhap x :');
Readln(x);
{ tinh y }
If x= 0 then y:=0
else
If x> 0 then y:=Exp( 1/3*ln(x) )
else
y:= - Exp( 1/3*ln(-x) );
Writeln(' gia tri y= ' , y:8:4);
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU91; tính tổng bình phương N số tự nhiên
Var
N, i : Integer;
S : LongInt;
Begin
Write('Nhap N : '); Readln(N);
S:=0;
For i:=1 to N do S:= S+i*i ;
Writeln('S= ', S);
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU93;
{ Tính S=lũy thừa N của x }
Var
N, i : Byte ;
S, x : Real ;
Begin
Write('Nhap hai so x va N : ');
Readln( x, N);
S:=1;
For i:= 1 to N do S := S * x ;
Writeln('Luy thua= ', S : 6:2);
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU94;
{ In bảng các chữ cái hoa và thường theo 2 cột }
Uses Crt;
Var
ch, ch1 : Char;
Dem: Integer;
Begin
CLRSCR;
Writeln('KY TU MA KY TU MA');
Dem:=0;
For ch:='a' to 'z' do
begin
ch1:=Upcase(ch);
Writeln( ch1:3 , Ord(ch1):6 , ch:6 , Ord(ch):6 );
Inc(Dem);
If Dem mod 15 = 0 then
begin
Write(' Enter de xem tiep ');
Readln;
end;
end;
Writeln('HET');
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU96;
{ In các chữ cái theo thứ tự đảo ngược từ z đến a}
Var
Ch: Char;
Begin
For ch:='Z' downto 'A' do write(ch:3 );
writeln;
For ch:='z' downto 'a' do write(ch :3 );
writeln;
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU99;
{ Tính tiền gửi ngân hàng sau N tháng}
Var
Tienvon, Laisuat, Sotien : Real;
N, i : Byte;
Begin
Write(' Nhap tien von, lai suat va so thang gui : ');
Readln(Tienvon, Laisuat, N);
For i:=1 to N do
begin
Sotien:= Tienvon + Tienvon*Laisuat;
Writeln('So tien sau ', i, ' thang =' , Sotien:8:2);
Tienvon:=Sotien;
end;
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU910;
{ Tính S=N! bằng lệnh WHILE..}
Var
N, i : Integer;
S : LongInt;
Begin
Write(' Nhap N > 0 : ' );
Readln(N);
S:=1;
i :=1;
While i<= N do
begin
S:=S*i;
i:=i+1;
end;
Writeln(' Giai thua = ', S);
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU913;
{ Tìm BSCNN của M và N }
Var
M, N, Max, BSCNN : Integer;
Begin
Repeat
Write(' Nhap M vao N duong :');
Readln(M, N);
Until (M>0) and (N>0);
If N>M then Max:=N else Max:=M;
BSCNN:=0;
Repeat
BSCNN:=BSCNN + Max;
Until (BSCNN mod N=0) and (BSCNN mod M=0) ;
Writeln(' Boi so chung nho nhat= ', BSCNN) ;
Readln;
End.
-------------------------------------------------------
PROGRAM VIDU914; { In tam giác }
Uses CRT;
Const
sao ='*';
Var
k, j, m: integer;
Traloi: Char;
Begin
REPEAT
Clrscr;
Repeat
Write(' Nhap m (0<20) : ');
Readln(m);
If (m <= 0) or ( m>=20) then write(#7);
Until (m>0) and ( m<20) ;
Writeln(sao :m);
For k:=1 to m-2 do
begin
Write(chr(32): m-k-1);
For j:=1 to 2*k+1 do Write(sao);
Writeln;
end;
For k:=1 to 2*m-1 do Write(sao);
Writeln;
Write(' Tiep tuc nua khong (Y/N) ?: ');
Readln( Traloi);
UNTIL (Traloi='N') or ( Traloi='n');
 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Chu Trần
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 20/09/2012 20:28
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  96
 • Đã thảo luận: 1
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

PHÒNG KT&KĐCL SỞ GIÁO DỤC BRVT

Giới thiệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

    Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Hà Nội, quê quán ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông xuất thân trong một gia đình công chức. [1] Năm 1929, tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam...

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 1175
 • Tháng hiện tại: 44671
 • Tổng lượt truy cập: 5357497

Liên kết

Khai Giảng Năm Học 2014-2015